Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych

Egzamin

Testy KWP

Szkolenie przygotowuje do egzaminu z zakresu obsługi maszyn i urządzeń, pozwala uczestnikom w praktyce zapoznać się z ich obsługą oraz sposobami bezpośredniego wykorzystania ich w wykonywanych pracach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ustawie o dozorze technicznym, każdy operator podestów ruchomych, wózków widłowych, ładowarek teleskopowych czy suwnic, musi posiadać odpowiednie uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Wybierz kategorię

Rozwiąż test online Drukuj pytania

Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie

 • a. zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora
 • b. ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • c. oznaczenia CE umieszczonego na urządzeniu
 • d. deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB

 • a. wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności
 • b. przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB
 • c. zapoznanie się z planem pracy i wielkością przenoszonych ładunków
 • d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych

 • a. są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • b. określa konserwator urządzenia
 • c. określa w protokole inspektor wykonujący badanie
 • d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

Dozorem technicznym nazywamy

 • a. określone ustawa działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach
 • b. instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń
 • c. Urząd Dozoru Technicznego
 • d. UDT, WDT, TDT

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje

 • a. Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego
 • b. Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje
 • c. Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego
 • d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako

 • a. modernizacja urządzenia technicznego
 • b. naprawa urządzenia technicznego
 • c. usuwanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznego
 • d. wytworzenie nowego urządzenia

Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać

 • a. naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • b. eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
 • c. konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
 • d. w niewielkim zakresie kompetentny operator

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego

 • a. całkowita, częściowa, ograniczona
 • b. pełna, ograniczona, uproszczona
 • c. pełna, cykliczna, sporadyczna
 • d. UDT,WDT,TDT

Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje

 • a. konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym
 • b. organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • c. organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • d. organ właściwej jednostki dozoru technicznego

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy

 • a. urządzenie posiada ważną decyzję zezwalającą na eksploatacje jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
 • b. posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii
 • c. urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego
 • d. wszystkie powyższe warunki musza być spełnione jednocześnie

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy

 • a. urządzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzający sprawność urządzenia
 • b. przeszedł odpowiednie szkolenie stanowiskowe
 • c. urządzenie posiada ważną decyzje zezwalającą na eksploatacje
 • d. wszystkie powyższe warunki musza być spełnione jednocześnie

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący

 • a. otrzymuje pisemne upomnienie
 • b. otrzymuje zalecenia pokontrolne
 • c. podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności
 • d. odpowiedz a i b jest prawidłowa

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor

 • a. wydaje decyzje wstrzymującą eksploatacje urządzenia technicznego
 • b. wystawia mandat karny
 • c. pisemnie poucza eksploatującego
 • d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący

 • a. niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu
 • b. powiadamia producenta urządzenia o przyczynach powstałego zdarzenia
 • c. niezwłocznie dokonuje naprawy urządzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji
 • d. zgłasza urządzenie do wykonania naprawy

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez

 • a. organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • b. eksploatującego urządzenie techniczne
 • c. inspektora bhp
 • d. Państwową Inspekcje Pracy

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to

 • a. żurawie o udźwigu do 3,2 t
 • b. wciągniki i wciągarki oraz suwnice
 • c. wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome
 • d. zawiesia transportowe

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to

 • a. przenośniki kabinowe i krzesełkowe
 • b. układnice magazynowe oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych
 • c. wyciągi towarowe i wyciągi statków
 • d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to

 • a. każda usterka UTB
 • b. nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nadaje się do częściowej eksploatacji
 • c. nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego nadaje się do eksploatacji tylko przy obniżonych parametrach
 • d. nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie

Nieszczęśliwy wypadek to

 • a. nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć
 • b. nagłe zdarzenie, które spowodowało przerwę w pracy
 • c. nagłe zdarzenie, które skutkuje wyłączeniem urządzenia technicznego z eksploatacji
 • d. każda usterka UTB spowodowana przyczyna losowa

Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest

 • a. eksploatujący urządzenie techniczne
 • b. organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • c. Państwowa Inspekcja Pracy
 • d. inspektor UDT

Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje

 • a. osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji
 • b. pracownik autoryzowanego serwisu producenta urządzenia (pod warunkiem posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji)
 • c. zakładowe służby utrzymania ruchu
 • d. odpowiedz a i b jest prawidłowa

Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi

 • a. inspektor UDT w księdze rewizyjnej urządzenia
 • b. uprawniony operator
 • c. wyznaczony pracownik eksploatującego
 • d. konserwator urządzenia technicznego

Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych

 • a. w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
 • b. przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje
 • c. po naprawie urządzenia technicznego
 • d. po każdej zmianie eksploatującego

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem

 • a. ograniczonym
 • b. pełnym
 • c. uproszczonym
 • d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.

 • a. wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
 • b. przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności konserwatora
 • c. przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność konserwatora do pracy
 • d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi

 • a. mieć ukończone 18 lat
 • b. posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe
 • c. posiadać przynajmniej 1 rok stażu pracy
 • d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy

 • a. jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni
 • b. stwierdzi, ze dalsza praca urządzeniem stwarza zagrożenie
 • c. urządzenie jest niesprawne
 • d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone

 • a. w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • b. w ustawie o dozorze technicznym
 • c. w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
 • d. odpowiedz a i c jest prawidłowa

Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są

 • a. w ustawie o dozorze technicznym
 • b. w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
 • c. w dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia
 • d. w dzienniku konserwacji

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

 • a. przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia
 • b. przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urządzenia
 • c. wykonywanie napraw urządzenia
 • d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie

 • a. aktualnej naklejki organu właściwej jednostki dozoru technicznego określającej termin kolejnego badania
 • b. aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji
 • c. ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • d. pozytywnego protokołu z badania okresowego lub odbiorczego

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza

 • a. instrukcje eksploatacji urządzenia
 • b. decyzje i protokół z wykonanych czynności
 • c. deklaracje zgodności CE
 • d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje

 • a. operator w ramach posiadanych umiejętności
 • b. konserwator
 • c. zakład uprawniony
 • d. eksploatujący

Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest

 • a. obsługujący urządzenie
 • b. producent urządzenia
 • c. zakładowy inspektor BHP
 • d. inspektor UDT

Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w

 • a. instrukcji eksploatacji urządzenia
 • b. ustawie o dozorze technicznym
 • c. dzienniku konserwacji
 • d. protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT

W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący

 • a. sprawdza stan techniczny urządzenia poprzez oględziny
 • b. wykonuje próby statyczna i dynamiczna
 • c. wykonuje próby ruchowe urządzenia
 • d. odpowiedz a i c jest prawidłowa

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

 • a. firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego
 • b. inspektor BHP na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu
 • c. pracodawca na podstawie zdanego egzaminu
 • d. organ właściwej jednostki dozoru technicznego

Przeciążanie LJTB w trakcie pracy

 • a. jest zabronione
 • b. jest dopuszczalne
 • c. jest dopuszczalne ale tylko do 125% udźwigu nominalnego
 • d. jest dopuszczalne ale tylko do 110% udźwigu nominalnego

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.

 • a. po każdym usunięciu usterki przez konserwatora
 • b. po wymianie cięgien nośnych
 • c. raz na rok
 • d. po wypadku na urządzeniu

Obowiązki obsługującego określone są

 • a. w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • b. w dzienniku konserwacji
 • c. w ustawie o dozorze technicznym
 • d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez

 • a. konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne
 • b. inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • c. pracownika serwisu producenta
 • d. operatora

Jednostką dozoru technicznego jest

 • a. Urząd Dozoru Technicznego
 • b. Wojskowy Dozór techniczny
 • c. Transportowy Dozór Techniczny
 • d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie

 • a. Rzeczypospolitej Polskiej
 • b. Unii Europejskiej
 • c. nie maja określonego obszaru ważności
 • d. krajów strefy Schengen

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z

 • a. instrukcji eksploatacji producenta
 • b. przepisów BHP
 • c. przepisów wewnątrzzakładowych
 • d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych

 • a. dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki
 • b. wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome
 • c. dźwignice linotorowe, przenośniki kabinowe i krzesełkowe
 • d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

Instrukcja eksploatacji może nie zawierać

 • a. informacji o terminach i zakresie przeglądów konserwacyjnych UTB
 • b. podstawowych parametrów i przeznaczenia UTB
 • c. terminów badan technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
 • d. informacji o sposobie obsługi urządzenia

Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać

 • a. zbiór protokołów z badan wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
 • b. dokument, w którym odnotowywane są przeglądy konserwacyjne
 • c. treść aktualnych aktów prawnych
 • d. wykaz uprawnionych operatorów

Decyzja wydana przez UDT

 • a. nie podlega odwołaniu
 • b. może zostać zmieniona przez inspektora PIP
 • c. podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego
 • d. każda odpowiedz jest niepoprawna

Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która

 • a. złożyła wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
 • b. ukończyła 18 lat
 • c. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń technicznych
 • d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT

 • a. przedłuża ważność świadectwa kwalifikacji operatora
 • b. oznakowuje urządzenie naklejka, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia
 • c. informuje użytkownika pisemnie w dzienniku konserwacji, ze wyraża zgodę na eksploatacje urządzenia
 • d. sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzje administracyjna zezwalającą na eksploatacje

Zaświadczenia kwalifikacyjne

 • a. są ważne bezterminowo
 • b. są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie
 • c. są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji
 • d. są ważne przez okres 15 lat

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

 • a. podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
 • b. podlega ukaraniu mandatem karnym
 • c. nie podlega karze
 • d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację

 • a. podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
 • b. nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku
 • c. podlega wyłącznie karze grzywny
 • d. podlega karze więzienia

Instrukcja eksploatacji to

 • a. zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta
 • b. zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego
 • c. instrukcja, która musi stworzyć użytkownik urządzenia
 • d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się

 • a. jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela
 • b. jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia maja napęd ręczny
 • c. jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych
 • d. od osób po 60 roku życia

Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać

 • a. tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia
 • b. wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
 • c. inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy
 • d. wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

 • a. odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalającą na eksploatacje tego urządzenia
 • b. zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatacje urządzenia
 • c. stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
 • d. odpowiedz a i c jest prawidłowa

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są

 • a. ważne na terenie Unii Europejskiej
 • b. ważne z dowodem tożsamości
 • c. bezterminowe
 • d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek

 • a. udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku
 • b. zabezpieczyć miejsce zdarzenia
 • c. powiadomić przełożonego
 • d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

Formami dozoru technicznego są

 • a. dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony
 • b. badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne
 • c. UDT, TDT, WDT
 • d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

 • a. właściciel urządzenia
 • b. UDT, TDT, WDT
 • c. PIP
 • d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu

 • a. w ciągu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej
 • b. bezpośrednio po egzaminie
 • c. w ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej
 • d. listem poleconym lub poczta elektroniczna po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony

 • a. tylko w formie papierowej
 • b. w formie elektronicznej lub papierowej
 • c. tylko formie elektronicznej
 • d. przez obsługującego

Instrukcja stanowiskowa

 • a. jest zawsze dostarczana wraz z instrukcja obsługi przez producenta urządzenia
 • b. stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy
 • c. jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy
 • d. nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący

 • a. może obsługiwać UTB o ile kontynuuje prace u tego samego pracodawcy
 • b. może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia
 • c. może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego
 • d. składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego

Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje

 • a. na pisemny wniosek obsługującego
 • b. automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia
 • c. na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego
 • d. po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym

Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z

 • a. maksymalna wysokością podnoszonego ładunku
 • b. maksymalna objętością podnoszonego ładunku
 • c. maksymalna masa podnoszonego ładunku
 • d. iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku

Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta

 • a. w instrukcji eksploatacji
 • b. na tabliczce znamionowej
 • c. na urządzeniu technicznym
 • d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to

 • a. kg
 • b. Pa
 • c. mth
 • d. mm

Wysięg podestu to

 • a. odległość pozioma od osi obrotu do krawędzi kosza
 • b. odległość pionowa od osi obrotu do krawędzi kosza
 • c. odległość od krawędzi kół jezdnych podestu do kosza
 • d. element konstrukcyjny podestu

Składnikiem wykresu pola pracy podestu nie jest

 • a. wysokość podnoszenia
 • b. udźwig podestu ruchomego
 • c. prędkość ruchów roboczych
 • d. wysięg

0 ile wytwórca nie określi inaczej przeglądy konserwacyjne podestów przejezdnych powinny być wykonywane nie rzadziej niż

 • a. co 30 dni
 • b. co 180 dni
 • c. co 1 rok
 • d. po zgłoszeniu przez operatora

Badania okresowe podestów przejezdnych wykonywane są

 • a. co 30 dni
 • b. co 2 lata
 • c. co 1 rok
 • d. po zgłoszeniu przez operatora

Operatorem podestu ruchomego sterowanego z platformy roboczej może być osoba która

 • a. posiada przynajmniej średnie wykształcenie techniczne
 • b. posiada ważne badania lekarskie zezwalające na prace na wysokości
 • c. ukończyła 18 lat
 • d. odpowiedz b i c jest prawidłowa

W przypadku podestów gdzie dopuszczalna ilość osób mogących przebywać na platformie roboczej jest większa niż 2, zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi musi posiadać

 • a. minimum 1 osoba
 • b. minimum 2 osoby (osoba druga jako rezerwa)
 • c. każda osoba znajdująca się na podeście
 • d. żadna z osób nie musi posiadać zaświadczenia kwalifikacyjnego

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalny udźwig podestu

 • a. 165 kg
 • b. 225 kg
 • c. 565 kg
 • d. 450 kg
W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalny udźwig podestu

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną ilość osób, które mogą przebywać na platformie roboczej

 • a. zawsze 6 osób
 • b. zawsze 5 osób
 • c. 6 osób ale tylko na platformie z niewysuniętymi pomostami roboczymi
 • d. 7 osób (7 x 80 kg - 560 kg)
W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną ilość osób, które mogą przebywać na platformie roboczej

W oparciu o przedstawiony rysunek określ poprawne parametry pracy podestu

 • a. udźwig maksymalny 225 kg
 • b. dopuszczalna ilość osób na podeście z rozłożonymi pomostami - 5
 • c. udźwig maksymalny 565 kg
 • d. odpowiedz b i c jest prawidłowa
W oparciu o przedstawiony rysunek określ poprawne parametry pracy podestu

Przedstawiony rysunek określa

 • a. ilość osób mogących pracować na platformie roboczej
 • b. miejsce zaczepu szelek bezpieczeństwa
 • c. miejsce uchwytu operatora podczas wejścia na platformę robocza
 • d. obowiązek utrzymania przez operatora prostej postawy podczas obsługi podestu
Przedstawiony rysunek określa

Przedstawiony rysunek określa

 • a. maksymalny udźwig podestu wyrażona w niutonach
 • b. maksymalna prędkość podestu
 • c. maksymalna dopuszczalna siłę pozioma z jaka operator może oddziaływać na powierzchnie zewnętrzna podczas wykonywanych prac
 • d. maksymalna dopuszczalna siłę wiatru
Przedstawiony rysunek określa

Przedstawiony rysunek określa

 • a. maksymalny udźwig podestu wyrażona w niutonach
 • b. maksymalna dopuszczalna siłę wiatru
 • c. maksymalny wysięg boczny
 • d. maksymalna dopuszczalna siłę pozioma z jaka operator może oddziaływać na powierzchnie zewnętrzna podczas wykonywanych prac
Przedstawiony rysunek określa

Paląca się lampka ostrzegawcza przy pokazanym symbolu graficznym występującym w niektórych podestach oznacza

 • a. wystąpienie awarii sterowania
 • b. przekroczenie dopuszczalnego udźwigu podestu
 • c. utratę masy balastu podestu
 • d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Podest oznaczony przedstawionym rysunkiem jest

 • a. przeznaczony do pracy w dowolnym miejscu
 • b. przeznaczony do pracy wyłącznie wewnątrz pomieszczeń
 • c. przeznaczony do pracy na zewnątrz ale w warunkach bezwietrznych
 • d. wyposażony w urządzenie do pomiaru prędkości wiatru
Podest oznaczony przedstawionym rysunkiem jest

Przedstawiony rysunek określa

 • a. maksymalna prędkość jazdy podestu
 • b. maksymalne dopuszczalne nachylenie podłoża na którym pracuje podest
 • c. maksymalna dopuszczalna prędkość wiatru
 • d. maksymalna dopuszczalna siłę pozioma z jaka operator może oddziaływać na powierzchnie zewnętrzna podczas wykonywanych prac
Przedstawiony rysunek określa

Wybór pozycji A w przedstawionym rysunku oznacza

 • a. załączenie mechanizmu podnoszenia
 • b. załączenie mechanizmu jazdy
 • c. załączenie pulpitu sterującego znajdującego się na platformie roboczej
 • d. załączenie zapłonu w podestach z silnikiem spalinowym
Wybór pozycji A w przedstawionym rysunku oznacza

Załączenie mechanizmu jazdy podestu nożycowego realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego literą

 • a. A
 • b. B
 • c. C
 • d. D
Załączenie mechanizmu jazdy podestu nożycowego realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego literą

Załączenie mechanizmu podnoszenia podestu nożycowego realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego literą

 • a. A
 • b. B
 • c. C
 • d. D
Załączenie mechanizmu podnoszenia podestu nożycowego realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego literą

Który z oznaczonych piktogramów oznacza funkcję skrętu kół jezdnych podestu

 • a. A
 • b. B
 • c. C
 • d. D
Który z oznaczonych piktogramów oznacza funkcję skrętu kół jezdnych podestu

Na maksymalny udźwig podestu z przedstawionego rysunku składa się

 • a. 80 kg plus 1 osoba
 • b. 250 kg w tym 2 osoby
 • c. 250 kg plus 2 osoby
 • d. 250 kg do wysokości nie większej niż 12 m

Przedstawiony rysunek określa

 • a. środek ciężkości platformy roboczej
 • b. poszczególne prędkości ruchów roboczych w skali od 1 do 5
 • c. aktualne wskazanie wypoziomowania podestu
 • d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Przedstawiony rysunek określa

Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku A powoduje

 • a. załączenie mechanizmu obrotu platformy roboczej
 • b. załączenie mechanizmu skrętu kół jezdnych
 • c. załączenie mechanizmu obrotu podestu
 • d. załączenie mechanizmu jazdy podestu
Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku A powoduje

Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku B powoduje

 • a. załączenie mechanizmu podnoszenia wysięgnika pomocniczego
 • b. załączenie mechanizmu podnoszenia wysięgnika głównego
 • c. załączenie mechanizmu obrotu podestu
 • d. załączenie mechanizmu jazdy podestu
Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku B powoduje

Wciśnięcie przycisków oznaczonych literą C znajdujących się na dźwigni sterującej powoduje

 • a. załączenie mechanizmu podnoszenia wysięgnika głównego
 • b. załączenie mechanizmu teleskopowania
 • c. załączenie mechanizmu obrotu podestu
 • d. załączenie mechanizmu jazdy podestu
Wciśnięcie przycisków oznaczonych literą C znajdujących się na dźwigni sterującej powoduje

Przedstawiony symbol określa

 • a. przycisk załączający mechanizm jazdy
 • b. przycisk załączający mechanizm podnoszenia
 • c. maksymalna wysokość podnoszenia
 • d. zakaz poruszania się podestem przy podniesionej platformie
Przedstawiony symbol określa

Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą to oznaczony na rysunku element

 • a. A
 • b. B
 • c. C
 • d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą to oznaczony na rysunku element

Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą to

 • a. płozy podestu
 • b. podpory podestu
 • c. barierki bezpieczeństwa
 • d. kliny serwisowe

Akumulatory podestów przejezdnych elektrycznych

 • a. są źródłem zasilania układów
 • b. zapewniają stateczność podestu
 • c. decydują o prędkości ruchów roboczych
 • d. odpowiedz a i b jest prawidłowa

Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to

 • a. napięcie znamionowe [V]
 • b. pojemność [Ah]
 • c. masa własna [kg]
 • d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest

 • a. zabezpieczony przed użyciem przez osobę inna niż operator
 • b. umieszczony na każdym panelu sterującym
 • c. koloru czerwonego
 • d. odpowiedz b i c jest prawidłowa

Wyłącznik bezpieczeństwa STOP

 • a. jest koloru czerwonego i jego odblokowanie powinno przebiegać w sposób zamierzony
 • b. jest dowolnego koloru
 • c. z chwila zwolnienia nacisku przycisk powraca do położenia pierwotnego
 • d. nie powinien wystawać poza swoja obudowę

Wyłącznik bezpieczeństwa STOP

 • a. wyłącza działanie mechanizmów jazdy
 • b. wyłącza działanie mechanizmów podnoszenia
 • c. uruchamia ogranicznik udźwigu
 • d. odpowiedz a i b jest prawidłowa

Jednym ze sposobów zabezpieczenia podestu przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni sterujących jest

 • a. wyposażenie dźwigni sterujących w czuwaki ręczne
 • b. jednoczesne załączenie dwóch elementów sterowych
 • c. wyposażenie platformy w czuwaki nożne
 • d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Prędkość jazdy podestu ruchomego przejezdnego wolnobieżnego

 • a. jest stała
 • b. jest zmienna a jej prędkość wybiera operator
 • c. nie ma wpływu na bezpieczeństwo pracy
 • d. zależy od masy obciążonej platformy

Na wartość prędkości podestu wolnobieżnego ma wpływ

 • a. masa obciążonej platformy
 • b. wysokość na jakiej znajduje się platforma robocza
 • c. umiejętności operatora
 • d. kat nachylenia wzniesienia

Podpory podestów ruchomych mają za zadanie

 • a. zwiększyć stateczność
 • b. wypoziomować podest
 • c. zwiększyć wysokość podnoszenia podestu
 • d. odpowiedz a i b jest prawidłowa

Kolumna obrotowa podestu

 • a. służy do zmiany wysięgu
 • b. ogranicza pole pracy podestu
 • c. służy do podnoszenia ładunków
 • d. umożliwia obracanie wysięgnika względem osi pionowej

Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem ?

 • a. wysięg to parametr techniczny a wysięgnik to element konstrukcji
 • b. wysięg i wysięgnik określają to samo
 • c. wysięg to element bezpieczeństwa a wysięgnik to element konstrukcji
 • d. wysięgnik jest blachownic wy a wysięg kratownicowy

Zmiana wysięgu może być realizowane przez

 • a. mechanizm podnoszenia i opuszczania wysięgnika
 • b. mechanizm obrotu
 • c. mechanizm teleskopowania
 • d. odpowiedzi a i c są prawidłowe

Wysięgnik teleskopowy podestu

 • a. posiada mechaniczny układ zmiany wysięgu
 • b. składa się z kilku członów
 • c. umożliwia bezpieczna prace przy liniach elektroenergetycznych
 • d. odpowiedz a i b jest prawidłowa

Zawór zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny) w układzie hydraulicznym podestu zapewnia ochronę przed

 • a. nadmiernym wzrostem ciśnienia w układzie hydraulicznym
 • b. skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego
 • c. nadmiernym dławieniem strumienia
 • d. dzieleniem strumienia na poszczególne obwody układu hydraulicznego

Jaki zawór zabezpieczający znajduje się w układzie hydraulicznym podpór?

 • a. zawór zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny)
 • b. zawór powrotny
 • c. zawór upustowy
 • d. zawór bezpieczeństwa

Zawory zwrotne (zamki hydrauliczne) montuje się w układach

 • a. mechanizmu podpór
 • b. mechanizmu podnoszenia
 • c. mechanizmu zmiany wysięgu
 • d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym podestu jest

 • a. silnik hydrauliczny
 • b. pompa hydrauliczna
 • c. kompresor
 • d. sprężarka

Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym podestu

 • a. zabezpiecza przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
 • b. utrzymuje siłownik w stałej pozycji
 • c. zabezpiecza układ podnoszenia przed opadaniem
 • d. jest elementem zasilającym układ hydrauliczny

Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to;

 • a. zawór przelewowy, zawory zwrotno - dławiące
 • b. pompa, rozdzielacz, siłownik teleskopowania
 • c. silnik obrotu, blokada zerowa, zawór kulowy
 • d. rozdzielacz, zawory kulowe, odboje

Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym zabezpiecza

 • a. układ hydrauliczny oraz pompę przed uszkodzeniem za skutek wzrostu ciśnienia
 • b. przed przekroczeniem udźwigu nominalnego
 • c. przed utrata stateczności
 • d. przed niekontrolowanym ruchem podestu

Zamki hydrauliczne instalowane w układach hydraulicznych podestów

 • a. zabezpieczają układ przed skutkami nadmiernego wzrostu ciśnienia oleju w obwodach hydraulicznych
 • b. zabezpieczają przed nieuprawniona obsługa - zamykają dostęp do rozdzielacza ruchów roboczych
 • c. zabezpieczają siłowniki przed skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego
 • d. zamykają dostęp do pulpitu sterującego

Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu

 • a. dławienia ciśnienia w poszczególnych obwodach
 • b. zabezpieczenia układu przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
 • c. kierowania przepływu czynnika roboczego do poszczególnych obwodów
 • d. wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym podestu jest

 • a. siłownik mechanizmu podnoszenia
 • b. silnik hydrauliczny
 • c. siłownik mechanizmu teleskopowania
 • d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest

 • a. zawór zwrotny sterowany
 • b. zawór dławiący
 • c. rozdzielacz hydrauliczny
 • d. zawór przelewowy

Sterowanie rozdzielaczem w układzie hydraulicznym podestu może być realizowane w sposób

 • a. pośredni
 • b. bezpośredni
 • c. mieszany
 • d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym podestu podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia kieruje olej

 • a. do zbiornika oleju
 • b. na zewnątrz układu hydraulicznego
 • c. do wolnej sekcji rozdzielacza
 • d. do akumulatora hydraulicznego

W którym miejscu montowane są zawory zwrotne sterowane (tzw. zamki hydrauliczne)?

 • a. na siłownikach
 • b. w pulpicie sterującym praca podpór
 • c. bezpośrednio za pompa hydrauliczna
 • d. na rozdzielaczu hydraulicznym

Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego ustala

 • a. wytwórca urządzenia
 • b. konserwator
 • c. operator
 • d. eksploatujący

Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej

 • a. maleje
 • b. wzrasta
 • c. temperatura nie ma wpływu na gęstość oleju
 • d. pozostaje bez zmian

Co to jest "krawędź wywrotu"?

 • a. element konstrukcyjny wyznaczony przez projektanta podestu
 • b. skrajna krawędź podstawy podestu
 • c. element zabezpieczający przed skutkami wywrotu
 • d. linia wyznaczona przez punkty podparcia podestu

Dopuszczalna prędkość wiatru podczas pracy podestem wynosi

 • a. zawsze 10 m/s
 • b. zawsze 12,5 m/s
 • c. tyle, ile poda producent w instrukcji obsługi
 • d. dowolna wartość, ponieważ nie ma wpływu na stateczność podestu

Podesty ruchome są przeznaczone do

 • a. wykonywania prac na wysokości
 • b. przenoszenia ładunków
 • c. transportu poziomego ludzi i ładunku
 • d. tylko do transportu ładunków

Zabezpieczenia typu mechanicznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to

 • a. czujnik przechyłu, wyłącznik STOP, sygnał dźwiękowy
 • b. zapadki, zgarniacze, kleszcze szynowe
 • c. barierki, krawężniki, osłony
 • d. łapy oporowe, sprzęgła, reduktory

Zabezpieczenia typu elektrycznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to

 • a. stacyjka, łączniki STOP, łączniki krańcowe
 • b. zapadki, zgarniacze, kleszcze szynowe
 • c. kondensatory, wzmacniacze, rezystory
 • d. falowniki, przekaźniki, styczniki

Korekty rozstawienia podpór można dokonać

 • a. w czasie pracy, gdy występuje taka konieczność bez potrzeby opuszczenia platformy roboczej
 • b. gdy prędkość wiatru nie przekracza połowy wartości dopuszczalnej
 • c. tylko w pozycji, kiedy wszystkie elementy wysięgnika kosza są całkowicie złożone
 • d. kiedy pracownik w koszu, na wysokości, nie wykonuje pracy

Awaryjne opuszczanie w podestach wolnobieżnych nożycowych realizowane jest najczęściej

 • a. poprzez zastosowanie drugiego podestu o podobnych parametrach
 • b. bezpośredniego przesterowania zaworu awaryjnego opuszczania za pomocą cięgna
 • c. poprzez zastosowanie dodatkowej pompy hydraulicznej
 • d. producenci podestów nożycowych nie przewidują konieczności opuszczania awaryjnego

Czujnik złożenia wysięgnika podestu montowanego na pojeździe w pozycje transportowa zabezpiecza przed

 • a. ruchem mechanizmu obrotu gdy wysięgnik jest w pozycji rozłożonej
 • b. ruchem mechanizmu rozkładania podpór gdy wysięgnik jest w pozycji rozłożonej
 • c. nadmiernym naciskiem wysięgnika na kozioł transportowy
 • d. rozłączeniem napędu pompy głównej podestu

Kontakty poprawnego rozłożenia podpór w kierunku dół w podeście przejezdnym

 • a. uniemożliwiają rozłożenie wysięgnika, gdy jedna z podpór nie została poprawnie rozłożona
 • b. załączają światła ostrzegawcze
 • c. dokonują ciągłego pomiaru ciśnienia w układzie podpór
 • d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Narzędzia i elementy znajdujące się na platformie roboczej

 • a. musza być zabezpieczone przed spadnięciem
 • b. musza być równomiernie rozłożone
 • c. musza być zabezpieczone przed przesunięciem
 • d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Na platformie roboczej mogą znajdować się

 • a. wszystkie narzędzia, które są na wyposażeniu osoby wykonującej prace
 • b. tylko te narzędzia które są niezbędne do wykonania pracy
 • c. elementy o masie przekraczającej udźwig podestu
 • d. elementy o gabarytach przekraczających powierzchnie platformy

Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnej wysokości?

 • a. wiercenie otworów w suficie
 • b. wiercenie otworów w ścianie
 • c. montowanie elementów o dużej powierzchni
 • d. odpowiedz b i c jest prawidłowa

Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnym wysięgu?

 • a. wiercenie otworów w suficie
 • b. wiercenie otworów w ścianie
 • c. kucie w ścianie
 • d. odpowiedz b i c jest prawidłowa

Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od

 • a. głębokości wykopu
 • b. siły wiatru
 • c. odpowiedniej widoczności
 • d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od

 • a. rodzaju podłoża
 • b. warunków atmosferycznych
 • c. głębokości wykopu
 • d. odpowiedz a i c jest prawidłowa

Rozstawienie podestu przy krawędzi wykopu

 • a. jest możliwe za zgoda konserwatora
 • b. jest możliwe przy słabym wietrze
 • c. nie wpływa na bezpieczna prace podestu
 • d. jest dopuszczalne pod warunkiem zachowania bezpiecznej odległości

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny pomiar bezpiecznej odległości podestu od krawędzi wykopu

 • a. A
 • b. B
 • c. C
 • d. D
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny pomiar bezpiecznej odległości podestu od krawędzi wykopu

Bezpieczna odległość pracy podestu od linii elektroenergetycznej

 • a. jest stała i wynosi 20 m
 • b. zależy od napięcia linii
 • c. maleje przy wysokich słupach
 • d. zależy od wilgotności powietrza

Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1 do 15 kV wynosi

 • a. 3m
 • b. 15m
 • c. 5m
 • d. 20m

Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 30 do 110 kV wynosi

 • a. 3m
 • b. 15m
 • c. 10m
 • d. 30m

Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 15 do 30 kV wynosi

 • a. 10m
 • b. 15m
 • c. 5m
 • d. 20m

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od linii elektroenergetycznych

 • a. A
 • b. B
 • c. C
 • d. D
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od linii elektroenergetycznych

Praca podestu w pobliżu linii elektroenergetycznej w odległości mniejszej od wartości dopuszczalnej jest

 • a. zabroniona
 • b. dozwolona pod warunkiem uzgodnienia jej szczegółowych warunków pracy z właścicielem linii
 • c. dozwolona pod warunkiem uzgodnienia jej szczegółowych warunków pracy z UDT
 • d. dozwolona pod warunkiem operowaniem podestem ze zmniejszonymi prędkościami pracy

Wchodzenie lub schodzenie na/z platformy roboczej możliwe jest

 • a. gdy platforma robocza znajduje się w dolnym położeniu spoczynkowym
 • b. gdy platforma robocza znajduje się w dowolnym położeniu
 • c. gdy platforma robocza znajduje się na dowolnej wysokości w położeniu umożliwiającym swobodne opuszczenie platformy
 • d. gdy operator uzna, ze wykonanie tej czynności nie stwarza zagrożenia

W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu

 • a. maksymalny udźwig podestu przy maksymalnym dopuszczalnym pochyleniu 80 kg
 • b. maksymalna wysokość robocza 12 m
 • c. podest przeznaczony do pracy na zewnątrz
 • d. maksymalna prędkość podestu 12 m/s
W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu

W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu

 • a. maksymalny udźwig 250 kg plus 2 osoby
 • b. dopuszczalna ilość osób – 2
 • c. maksymalny udźwig podestu przy maksymalnym dopuszczalnym pochyleniu 80 kg
 • d. maksymalna wysokość robocza 12 m
W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu

Zapewnienie odpowiedniego poziomu elektrolitu w akumulatorach podestów przejezdnych elektrycznych należy do obowiązku

 • a. konserwatora
 • b. eksploatującego
 • c. operatora
 • d. mechanika zakładowego

W ramach obsługi codziennej i oceny akumulatorów podestów przejezdnych elektrycznych operator sprawdza

 • a. poziom elektrolitu
 • b. stopień naładowania
 • c. sposób zamocowania
 • d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien

 • a. zjechać w bezpieczne miejsce, opuścić ładunek, wyłączyć silnik
 • b. może kontynuować jazdę jeśli stan oleju jest prawidłowy
 • c. nie musi podejmować żadnych działań
 • d. odpowiedz a i b jest prawidłowa

Świecąca się lub migająca lampka serwisowa oznacza ze

 • a. dalsza praca podestem może stanowić zagrożenie, należy sprawdzić zapisy w instrukcji producenta
 • b. można obsługiwać podest ze zmniejszonymi prędkościami
 • c. operator nie musi podejmować żadnych działań
 • d. odpowiedz a i b jest prawidłowa

Sprawne dźwignie sterujące

 • a. po zwolnieniu nacisku powinny wracać do pozycji neutralnych samoczynnie
 • b. mogą nie mieć oznaczeń gdy operator wie do czego służą
 • c. powinny realizować kierunki ruchów zgodne z oznaczeniami
 • d. odpowiedz a i c jest prawidłowa

W przypadku podestów wyposażonych w dwa lub więcej miejsc do sterowania

 • a. możliwe jest sterowania z wszystkich miejsc jednocześnie
 • b. możliwe jest sterowanie tylko z jednego miejsca w tym samym czasie
 • c. łącznik STOP może być aktywowany w każdym miejscu sterowania
 • d. odpowiedz b i c jest prawidłowa

W ramach obsługi codziennej operator sprawdza czy

 • a. funkcje zmiany prędkości żółw/zając działają prawidłowo
 • b. sposób wychylenia dźwigni sterującej wpływa na zwiększenie/zmniejszenie prędkości jazdy
 • c. następuje automatyczne zmniejszenie prędkości jazdy gdy platforma zostanie uniesiona na określona w dokumentacji wysokości
 • d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Sprawny układ bezpieczeństwa z chwila rozłożenia podpór w podestach nożycowych powinien

 • a. załączyć ogranicznik udźwigu
 • b. wyłączyć mechanizm podnoszenia podestu
 • c. wyłączyć mechanizm jazdy podestu
 • d. wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego w podestach przeprowadza się

 • a. z obciążeniem nominalnym na wysokości około 1/2 wysokości podnoszenia
 • b. z wyłączona pompa hydrauliczna, bez obciążenia
 • c. z załączona pompa, bez obciążenia wychylając i przytrzymując dźwignie jednego z mechanizmu znajdującego się w skrajnym położeniu
 • d. odpowiedz b i c jest prawidłowa

O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna wartość opadania platformy roboczej wynosi

 • a. 0 cm , czyli platforma nie może opadać
 • b. 10 cm w czasie 1 godziny
 • c. 100 cm w czasie 1 godziny
 • d. nie jest określona, ponieważ szczelność nie jest kryterium wpływającym na bezpieczeństwo eksploatacji podestu ruchomego

Podczas pracy mechanizmem obrotu stateczność podestu

 • a. jest niezmienna ponieważ stateczność podestu zależy wyłącznie od masy znajdującej się w koszu
 • b. jest niezmienna ponieważ współczynnik stateczności zależy wyłącznie od wysięgu podestu
 • c. jest zmienia ponieważ zmienia się odległość usytuowania układu wysięgnikowego i platformy od krawędzi wywrotu
 • d. jest niezmienna ponieważ stateczność podestu zależy wyłącznie od jego masy

Niebezpieczne ruchy podestu wysięgnikowego które są wyłączane w przypadku przeciążenia to

 • a. podnoszenie wysięgnika
 • b. teleskopowanie - wysuwanie wysięgnika
 • c. obrót kosza
 • d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterującego podestu operator sprawdza m.in.

 • a. poprawność oznaczeń dźwigni i przycisków sterujących
 • b. wartość nastaw sprężyn dźwigni sterujących
 • c. wartość natężenia oświetlenia pulpitu sterującego
 • d. odpowiedz a i c jest prawidłowa

Wyciek zewnętrzny oleju w układzie hydraulicznym podestu będzie dyskwalifikował urządzenie z bezpiecznej eksploatacji gdy

 • a. widoczne elementy układu hydraulicznego będą wykazywały objaw pocenia się
 • b. Będą widoczne odrywające się krople z któregokolwiek elementu hydraulicznego
 • c. na skutek przecieków wewnętrznych składowa wielkość opadania kosza przekroczy wartości określone w instrukcji eksploatacji
 • d. odpowiedz a i b jest prawidłowa

Nieszczelność w układzie hydraulicznym podestów może się objawiać

 • a. przeciekiem wewnętrznym i niekontrolowanym opadaniem platformy
 • b. zwiększona prędkością ruchów roboczych
 • c. brak jednoznacznych kryteriów szczelności
 • d. odpowiedz a i b jest prawidłowa

Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator

 • a. dokonuje oceny stanu w zakresie zgodnym z zapisami instrukcji eksploatacji
 • b. wykonuje próby z przeciążeniem 125 %
 • c. w przypadku negatywnej oceny stanu technicznego odmawia rozpoczęcia pracy
 • d. odpowiedz a i c jest prawidłowa

Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator

 • a. sprawdza stan wyposażenia podestu
 • b. dokonuje oceny wizualnej stanu technicznego podestu
 • c. wykonuje próby ruchowe bez obciążenia i z obciążeniem nominalnym
 • d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

Podczas oceny stanu technicznego układu hydraulicznego operator

 • a. wykonuje próbę działania zaworu przelewowego
 • b. sprawdza stan lepkości oleju hydraulicznego
 • c. sprawdza szczelność wewnętrzna i zewnętrzna układu
 • d. odpowiedz a i c jest prawidłowa

Skokowy ruch mechanizmu podnoszenia może być spowodowany

 • a. zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym
 • b. nadmierna korozja gładzi tłoków
 • c. uszkodzona sekcja rozdzielacz sterującego
 • d. uszkodzonym wężem hydraulicznym zasilającym siłownik podnoszenia

Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza

 • a. zawsze przed rozpoczęciem pracy
 • b. 1 raz w miesiącu
 • c. zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji eksploatacji
 • d. zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole z badan okresowych

O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość wsunięcia się podpory podczas próby szczelności wynosi

 • a. 10 mm
 • b. 4 mm
 • c. 2 % maksymalnego wysięgu podestu
 • d. 4 % udźwigu nominalnego wyrażone w mm

Podczas uwalniania uwiezionej osoby z platformy roboczej należy

 • a. jak najszybciej opuścić platformę robocza na ziemie
 • b. opuścić platformę w oparciu o instrukcje awaryjnego opuszczania dołączona do podestu
 • c. postępować zgodnie z wola przełożonego
 • d. ewakuować obsługę za pomocą innego podestu

Zwiększanie przez operatora wysokości roboczej podestu nożycowego

 • a. jest dopuszczalne przy użyciu palety EURO odpowiednio zamocowanej do barierek podestu
 • b. jest dopuszczalne przy użyciu dodatkowej drabiny o wysokości nieprzekraczającej 3m
 • c. jest dopuszczalne przy użyciu atestowanego rusztowania pod warunkiem, ze zajmuje ono max 75% powierzchni platformy
 • d. jest zabronione

Układanie podkładów pod podpory podestu

 • a. zwiększa bezpieczeństwo pracy podestu
 • b. nie ma wpływu na bezpieczeństwo pracy podestu
 • c. zwiększa powierzchnie nacisku wywieranego przez podpory na podłoże
 • d. odpowiedz a i c jest prawidłowa

Przed rozstawieniem podestu w nowym miejscu pracy operator powinien

 • a. zapoznać się rodzajem podłoża na którym ma pracować podest
 • b. sprawdzić nośność podłoża
 • c. sprawdzić miejsce pracy pod katem możliwości wystąpienia studzienek i kanałów ściekowych
 • d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

O ile wytwórca nie określi inaczej próbę zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem bezpośrednim należy wykonać

 • a. przy rozłożonym układzie wyposażonym w zamek hydrauliczny i wyłączonej pompie hydraulicznej po wysterowaniu rozdzielacza siłownik nie powinien się składać
 • b. podczas pracy siłownika obserwując prace zaworu
 • c. sprawdzając czy przy maksymalnym wysunięciu siłownika możemy sterować podnoszeniem i opuszczaniem platformy
 • d. obserwując, czy podczas opuszczania i podnoszenia ciśnienie w układzie hydraulicznym jest takie samo

Próbę zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem pośrednim wykonuje się

 • a. przy obciążonym siłowniku i wyłączonej pompie hydraulicznej po wychyleniu dźwigni sterujących siłownik nie powinien się składać
 • b. podczas pracy siłownika obserwujemy prace zaworu
 • c. zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji
 • d. obserwujemy, czy podczas opuszczania i podnoszenia ciśnienie w układzie hydraulicznym jest takie samo

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

 • a. maksymalna wysokość podnoszenia 20,5 m
 • b. maksymalna wysokość robocza 22,5 m
 • c. maksymalny udźwig podestu 200 kg
 • d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

 • a. maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg - 13 m
 • b. maksymalna wysokość podnoszenia 23 m
 • c. praca w pełnym zakresie obrotu
 • d. dopuszczalna ilość osób na platformie roboczej – 3
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

 • a. maksymalny zakres obrotu 280°
 • b. maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 80 kg - 13, 5 m
 • c. maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg - 10 m
 • d. odpowiedz b i c jest prawidłowa
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 11 m

 • a. 360 kg
 • b. 280 kg
 • c. 200 kg
 • d. 80 kg
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 11 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 7 m

 • a. 360 kg
 • b. 280 kg
 • c. 200 kg
 • d. 80 kg
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 7 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m

 • a. 360 kg
 • b. 280 kg
 • c. 200 kg
 • d. 80 kg
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 9 m

 • a. 360 kg
 • b. 280 kg
 • c. 200 kg
 • d. praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 9 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg

 • a. 9 m
 • b. 10 m
 • c. 11 m
 • d. 12 m
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

 • a. maksymalna wysokość podnoszenia 25 m
 • b. maksymalny wysięg podstawy obciążonej masa 230 kg - 11 m
 • c. maksymalny udźwig podestu na wysięgu 13 m - 100 kg
 • d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

 • a. maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 220 kg - 13 m
 • b. praca podestu bez podpór
 • c. maksymalna wysokość robocza 27 m
 • d. dopuszczalna ilość osób na platformie roboczej – 4
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

 • a. maksymalny udźwig podestu 230 kg
 • b. maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 80 kg - 13 m
 • c. maksymalna wysokość robocza podestu obciążonego ładunkiem 200 kg - 20 m
 • d. odpowiedz b i c jest prawidłowa
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 17 m i wysięgu 11 m

 • a. 230 kg
 • b. 200 kg
 • c. 100 kg
 • d. praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 17 m i wysięgu 11 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wysięgu 8 m

 • a. praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
 • b. 230 kg
 • c. 200 kg
 • d. 80 kg
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wysięgu 8 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m

 • a. praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
 • b. 230 kg
 • c. 200 kg
 • d. 80 kg
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 26 m i wysięgu 7 m

 • a. 100 kg
 • b. 200 kg
 • c. 230 kg
 • d. praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 26 m i wysięgu 7 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg uniesionej na wysokość 22 m

 • a. 4.7 m
 • b. 6,7 m
 • c. 8,7 m
 • d. 10,7 m
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg uniesionej na wysokość 22 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 230 kg uniesionej na wysokość 17 m

 • a. 4 m
 • b. 6 m
 • c. 8 m
 • d. 10 m
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 230 kg uniesionej na wysokość 17 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 100 kg uniesionej na wysokość 14 m

 • a. 6 m
 • b. 7 m
 • c. 9 m
 • d. 13 m
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 100 kg uniesionej na wysokość 14 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 100 kg uniesionej na wysokość 18 m

 • a. 6 m
 • b. 8 m
 • c. 10 m
 • d. 12 m
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 100 kg uniesionej na wysokość 18 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

 • a. maksymalna wysokość podnoszenia 21 m
 • b. maksymalny wysięg podstawy obciążonej masa 215 kg - 8,2 m
 • c. maksymalny udźwig podestu na wysięgu 11 m - 80 kg
 • d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

 • a. maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 115 kg - 11,8 m
 • b. maksymalny udźwig podestu 80 kg
 • c. praca na podporach
 • d. maksymalna wysokość robocza 19,2 m
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

 • a. maksymalny udźwig podestu 215 kg
 • b. maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 215 kg - 11,8 m
 • c. maksymalna wysokość robocza podestu obciążonego ładunkiem 215 kg - 21,2 m
 • d. odpowiedz b i c jest prawidłowa
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 21 m i wysięgu 11 m

 • a. 215 kg
 • b. 115 kg
 • c. 80 kg
 • d. praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 21 m i wysięgu 11 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wysięgu 8 m

 • a. praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
 • b. 215 kg
 • c. 115 kg
 • d. 80 kg
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wysięgu 8 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 20 m i wysięgu 10 m

 • a. praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
 • b. 215 kg
 • c. 115 kg
 • d. 80 kg
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 20 m i wysięgu 10 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 19 m i wysięgu 11 m

 • a. 215 kg
 • b. 115 kg
 • c. 80 kg
 • d. praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 19 m i wysięgu 11 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 215hg uniesionej na wysokość 22 m

 • a. 7 m
 • b. 6 m
 • c. 8 m
 • d. 10 m
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 215hg uniesionej na wysokość 22 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 215 kg uniesionej na wysokość 17 m

 • a. 10 ,2m
 • b. 11,2 m
 • c. 9,2 m
 • d. 8,2 m
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 215 kg uniesionej na wysokość 17 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 115 kg uniesionej na wysokość 14 m

 • a. 6 m
 • b. 9,4 m
 • c. 10,7 m
 • d. 13 m
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 115 kg uniesionej na wysokość 14 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 80 kg uniesionej na wysokość 18 m

 • a. 8,6 m
 • b. 11,8 m
 • c. 10,2 m
 • d. 12,4 m
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 80 kg uniesionej na wysokość 18 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

 • a. maksymalna wysokość podnoszenia 19,8 m
 • b. maksymalna wysokość robocza 19,8 m
 • c. maksymalny wysięg 10 m
 • d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 16 m i wysięgu 8 m

 • a. 360 kg
 • b. 280 kg
 • c. 200 kg
 • d. 80 kg
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 16 m i wysięgu 8 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 10 m

 • a. 300 kg
 • b. 280 kg
 • c. 200 kg
 • d. praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 10 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg

 • a. 9,5 m
 • b. 8,5 m
 • c. 7,5 m
 • d. 10 m
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

 • a. maksymalna wysokość podnoszenia 14,5 m
 • b. maksymalna wysokość robocza 14,5 m
 • c. maksymalny udźwig podestu 200 kg
 • d. odpowiedz b i c jest prawidłowa
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

 • a. maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 80 kg - 6 m
 • b. maksymalna wysokość podnoszenia 14,5 m
 • c. maksymalny wysięg platformy obciążonej masa 200 kg - 6 m
 • d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 12 m i wysięgu 4 m

 • a. praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
 • b. 280 kg
 • c. 200 kg
 • d. 80 kg
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 12 m i wysięgu 4 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 8 m i wysięgu 6 m

 • a. praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
 • b. 280 kg
 • c. 200 kg
 • d. 80 kg
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 8 m i wysięgu 6 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg

 • a. 5 m
 • b. 6 m
 • c. 7 m
 • d. 8 m
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 80 kg

 • a. 5,5 m
 • b. 6,6 m
 • c. 7,7 m
 • d. 8,8 m
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 80 kg

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 240 kg

 • a. 5 m
 • b. 6 m
 • c. 7 m
 • d. praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 240 kg

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

 • a. maksymalna wysokość podnoszenia 23 m
 • b. maksymalna wysokość robocza 25,5 m
 • c. maksymalny udźwig podestu 200 kg
 • d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

 • a. maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 80 kg - 13 m
 • b. maksymalny wysięg platformy obciążonej masa 200 kg - 12 m
 • c. praca na podporach
 • d. dopuszczalna ilość osób na platformie roboczej – 3
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

 • a. maksymalna wysokość robocza 26 m
 • b. dopuszczalna maksymalna ilość osób na platformie – 2
 • c. maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg - 9 m
 • d. odpowiedz b i c jest prawidłowa
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

 • a. maksymalna wysokość podnoszenia z dwiema osobami 23 m
 • b. dopuszczalna ilość osób na platformie – 2
 • c. maksymalny wysięg podestu z jedna osoba na platformie 12 m
 • d. wszystkie odpowiedzi są poprawne
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 23 m i wysięgu 6 m

 • a. praca niedozwolona ze względu na przekroczenie dopuszczalnych parametrów pracy
 • b. 280 kg
 • c. 200 kg
 • d. 80 kg
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 23 m i wysięgu 6 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 9 m

 • a. praca niedozwolona ze względu na przekroczenie dopuszczalnych parametrów pracy
 • b. 280 kg
 • c. 200 kg
 • d. 80 kg
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 9 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalna dopuszczalna ilość osób jaką można podnieść na wysokość 24 m

 • a. 3
 • b. 2
 • c. 1
 • d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalna dopuszczalna ilość osób jaką można podnieść na wysokość 24 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalna dopuszczalna ilość osób jaką można podnieść na wysokość 18 m przy wysięgu 10m

 • a. 3
 • b. 2
 • c. 1
 • d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalna dopuszczalna ilość osób jaką można podnieść na wysokość 18 m przy wysięgu 10m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg

 • a. 9 m
 • b. 10 m
 • c. 11 m
 • d. 12 m
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

 • a. maksymalny wysięg boczny po stronie prawej 13 m
 • b. maksymalny wysięg z tyłu pojazdu 16,2
 • c. maksymalny udźwig podestu 200 kg
 • d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

 • a. maksymalny zakres obrotu 280°
 • b. maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 120 kg z tyłu pojazdu - 13,0 m
 • c. maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg - z lewej strony pojazdu - 12 m
 • d. odpowiedz b i c jest prawidłowa
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu w odległości 6 m od osi obrotu

 • a. praca niedozwolona ze względu na przekroczenie dopuszczalnych parametrów pracy
 • b. 200 kg
 • c. 120 kg
 • d. 80 kg
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu w odległości 6 m od osi obrotu

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu w odległości 8 m od osi obrotu

 • a. praca niedozwolona ze względu na przekroczenie dopuszczalnych parametrów pracy
 • b. 200 kg
 • c. 120 kg
 • d. 80 kg
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu w odległości 8 m od osi obrotu

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 200 kg

 • a. 8 m z lewej strony pojazdu
 • b. 13 m z prawej strony pojazdu
 • c. 16 m z tyłu pojazdu
 • d. wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 200 kg

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 120 kg

 • a. 13 m z lewej strony pojazdu
 • b. 13 m z prawej strony pojazdu
 • c. 13 m z tyłu pojazdu
 • d. wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 120 kg

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 80 kg

 • a. 8 m z lewej strony pojazdu
 • b. 10 m z prawej strony pojazdu
 • c. 13 m z tyłu pojazdu
 • d. odpowiedz b i c jest prawidłowa
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 80 kg

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

 • a. maksymalna wysokość podnoszenia 12,0 m
 • b. maksymalna wysokość robocza 12,0 m
 • c. maksymalny wysięg boczny 7 m
 • d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

 • a. maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg - 13 m
 • b. praca wyłącznie na podporach
 • c. praca w pełnym zakresie obrotu
 • d. dopuszczalna ilość osób na platformie roboczej – 3
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż, która z pozycji uniesienia platformy jest niemożliwa

 • a. wysokość robocza 8 m, wysięg 4m
 • b. wysokość robocza 10m, wysięg 4m
 • c. wysokość robocza 12m, wysięg 5m
 • d. wysokość robocza 6m, wysięg 6m
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż, która z pozycji uniesienia platformy jest niemożliwa

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

 • a. maksymalna wysokość podnoszenia 9 m
 • b. maksymalna wysokość robocza 10,5 m
 • c. maksymalny wysięg roboczy 10,5 m
 • d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
Testy KWP
KWP to firma specjalizująca się w obsłudze obiektów przemysłowych, budowlanych z zakresu dostarczenia usług związanych z bezpieczeństwem pracy na wysokości.
© 2020 KWP Poland Sp. z o.o. All Rights Reserved